Aandacht voor de doop in de Paaswake

In de Paaswake gedenken wij onze doop.
Het water heeft door de eeuwen heen rijkelijk gestroomd in deze dienst.
In de overgang van dood naar leven wordt er juist in deze nacht gedoopt.
De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Weten jullie dan niet dat wij allen, gedoopten in Jezus Christus, gedoopt zijn in zijn dood? Wij zijn dus met hem mee begraven door de onderdompeling in de dood, om – evenals Christus is opgewekt uit de dood door de macht van de Vader-  in een vernieuwd leven onze weg te gaan. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.”  (Romeinen 6: 3 en 4)
Daarom mag een ieder die dat wil even stil staan bij het doopvont om een kruisteken gedoopt in water te ontvangen.
De dienst in de Vredehorst begint om 22.00 uur.

Kaarsen in de Paaswake

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vond in Café De Hemel (Volendam) een zware brand plaats. Deze is de geschiedenis ingegaan als de cafébrand van Volendam.
Sindsdien wordt het gebruik van open vuur in gebouwen onder de loep genomen.
In de kerken van Hoogeveen is daarom ook een nieuw beleid ingevoerd ten aanzien van het gebruik van kaarsen in alle diensten.
In de Paaswake ontsteken wij vanaf dit jaar daarom ‘memorial lights’ (met daarop een afbeelding van ons ‘eigen’ kruis) en geen Paaswake kaarsen. U begrip daarvoor.
De dienst in de Vredehorst begint om 22.00 uur.

40-dagentijd 24 maart


Uitleg bij de bloemschikking

Acht flessen omwikkeld met riet staan opgesteld in de vorm van een ellips: de vorm van een oog.
De lezing uit Lucas roept tot ‘zien’. Tot inkeer komen en een nieuw begin maken.
Vrucht dragen, dat is iets betekenen voor de ander.
In de wilgenkatjes en de hyacinten zien we tekenen van groei en bloei
De vijgen verbeelden de vruchten waarop de tuinman met geduld wacht.

“Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”

Een Nieuw Begin, vespers in de 40-dagen tijd.

“Zou het kunnen dat een volk in vrede leeft?

Zou het kunnen zonder oorlog, zonder haat?

Zou het kunnen met tien woorden:

Een blauwdruk voor shalom;

Een afspraak hoe het leven hier kan zijn?”

 

Kerk in Actie koos als thema voor de 40-dagentijd Een nieuw begin. Als liturgiewerkgroep nemen we dit over voor de Vespers. We lezen Oudtestamentische verhalen over een volk dat weliswaar is bevrijd, maar nu niet weet hoe te leven. Ze willen terug.  Dan verbindt de Eeuwige zich aan dit volk, Hij sluit een verbond met ze en geeft ze tien woorden , tien woorden om te leven. Om opnieuw te beginnen. En waarom zij wel en wij niet? We lezen verhalen uit het evangelie waarin Jezus laat zien hoe Híj opnieuw begint, in de woestijn, op de berg. Hoe wat leeft een nieuwe kans krijgt, een zoon, een vijgenboom.  Dat het ons mag inspireren om niet te blijven staren naar wat vroeger was,  maar steeds te hopen en te zoeken naar een nieuw begin. Sterker nog: Het ís al begonnen!

Bovenstaand citaat is uit de musical Mozes.  De zangers van toen zullen het vast herkennen.

De eerste Vesper was op zondag 10 maart  om 17.00 uur in de Vredehorst. Vervolgens elke zondag tot Pasen. Verschillende musici en cantorij verlenen hun medewerking.

U bent van harte welkom!

 

Nies Muis, namens de LWG.