Zondag 7 maart

“Laat je horen” wordt er tegen Mozes gezegd. Er zijn zoveel redenen waarom wij Gods stem niet horen.

We zijn te druk, gunnen onszelf geen tijd, er zijn te veel andere stemmen die overstemmen, onze oren zijn verstopt, hebben geen zin in geloof in God, kunnen ons niet meer voorstellen dat de Eeuwige nog spreekt, enzovoorts, enzovoorts.
Maar zou het ook iets met ons hart te maken kunnen hebben?
Dat wij ons hart niet openstellen?
Sterker nog: speelt God daar ook een rol in als wij ons hart niet openstellen?

Thema: Hoor je me?
Schriftlezing: Exodus 6:2-9 en Exodus 6:28-7:7
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Harry van der Veen

Inzameling zondag 7 maart

1e inzameling: Diaconie: (financiële) hulp vanuit het Inloop uur.
Kosten voor het Inloopuur en hulp die van daaruit wordt geboden komt voor een groot deel op rekening van ons College van Diakenen. Het Inloopuur heeft een laagdrempelige sociale functie voor met name de mensen op de rand van de armoedegrens en/of schuldenproblematiek. Het Inloopuur (Diakonaal Platform) is gevestigd in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van Leger des Heils (Schutstraat)

2e inzameling: Doel collecte Kerk in Actie

In opzet is de tweede collecte vandaag de voorjaarszendingscollecte. Vanwege de corona pandemie kan een medewerker van Kerk in Actie niet worden uitgezonden naar Colombia. Daarom nu een inzameling voor Libanon, en wel voor de Near East School of Theology, NEST. Het opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië , Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Vanuit Nederland is theoloog Wilbert van Saane uitgezonden. In Libanon wonen relatief veel Christenen, 25-30 %, in de buurlanden veel minder. Zo is de Raad van Kerken in het Midden Oosten gevestigd in Beiroet waar de Theologie opleiding een regionale functie heeft. Na hun opleiding gaan predikanten aan de slag in hun eigen land. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het midden oosten.
In Libanon is inmiddels 1 op de 4 inwoners vluchteling, voornamelijk afkomstig uit Syrië. Kerk in Actie helpt zowel de vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon. Het opleiden van predikanten komt uiteindelijk ook ten goede aan de bevolking.
Van harte aanbevolen.

PM: U kunt uw bijdrage overmaken via NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon, of via de diaconie o.v.v. Kerk in Actie onderwijs Libanon.

3e inzameling: Kerk

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.

Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.

 

U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 


.

De App herkent aan het volgende logo: 

U kunt met de telefoon ook de juiste onderstaande QR-code scannen:

Avondgebeden 40 dagentijd

“Ik ben er voor jou”: Avondgebeden in de Veertigdagentijd in de Vredehorst.

Elke zondagmiddag om 17.00 uur kunt u ook in deze tijd van pandemie en lock down meedoen aan een avondgebed in de Vredehorst.
Dat kan thuis bij uw eigen laptop of tablet, want de vieringen worden live uitgezonden(klik hier).
Misschien is het t.z.t. ook mogelijk voor een aantal mensen in de kerk mee te vieren. Dat hopen we.

Pandemie of niet, in het kerkelijk jaar beginnen op 17 februari, op Aswoensdag, de veertig dagen tot Pasen.
We volgen het thema van Kerk in Actie, van de landelijke Protestants Kerk.
Zij baseert in deze tijd haar acties op de zeven werken van barmhartigheid, te lezen in het evangelie van Mattheus, hoofdstuk 25 : 35 en 36.
Daar zijn het er zes.
In het jaar 1207 heeft de paus er een zevende aan toegevoegd, het begraven van de doden.
In de avondgebeden lezen we deze tekst uit het evangelie van Mattheus en daarbij een evangelielezing over barmhartigheid.

Op de eerste zondag, 21 februari, lezen we een verhaal over een slachtoffer van geweld.
Hij krijgt hulp, en wel van iemand van wie je het misschien niet had verwacht.

Er zal muziek klinken, gezang, er is tijd voor zomaar stil zijn en er klinken gebeden.
Veel gemeenteleden doen mee: lezen, muziek, beeld en geluid, zingen misschien?
En niet te vergeten de koster.
Het is bemoedigend dat zoveel mensen zich inzetten!

Passend bij het onderwerp zeven keer barmhartigheid is er elke zondag na het avondgebed een collecte voor Amnesty International.
U kunt uw gift overmaken naar de diaconie onder vermelding van deze bestemming.

De avondgebeden zijn voorbereid door de werkgroep liturgie samen met ds Jacoline Batenburg en sluiten goed aan bij de Veertigdagentijdkalender die gratis te bestellen is bij de landelijke kerk.

Collecte na het Avondgebed Amnesty International

Collecte na het Avondgebed

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen, rekening nr NL03RABO0373712677  onder vermelding  Amnesty International of via de kerkapp., dan ook vermelden Amnesty International.

Of rechtstreeks op het rekening nummer van Amnesty International NL45TRIO 0198100000

De 40dagentijd kalender

In deze Veertigdagentijd elke dag een bijbeltekst en een korte overdenking bij het Thema ‘Ik ben er voor jou’.
Het behandelt wekelijks één van de Zeven werken van Barmhartigheid.
De Zeven Werken van Barmhartigheid is het thema van de diaconie en van de Avondgebeden dit jaar.

Hosanna, Hoorspel, Spaardoosjes en Projectlied

Zingen Hosanna, Hosanna

Vind je het leuk om mee te zingen in het digitale kinderkoor van Aliena van Dalen, dan kun je de komende weken op deze plek oefenen met het lied Hosanna, Hosanna.
De tekst vind je hier en hier het meezingfilmpje van Aliena van Dalen. Doe je mee en laat je een opname maken waarop je meezingt? Mail je filmpje naar fabianhusken@gmail.com. Vóór 21 maart, dan wordt het digitale koor uitgezonden in de Palmpaasdienst van 28 maart.

Palmpasen

Anne Verhart en Wim Loosman hebben een soort hoorspel bedacht voor Palmpasen. Het verhaal wordt verteld met geluiden die jullie maken. Hier vind je het uitlegfilmpje van Anne Verhart en hier de tekst van het verhaal. Doe je mee?!

Sparen

In deze periode hebben we ook weer een spaardoosjes aktie. Hier vind je een toelichting.

Projectlied

Natuurlijk hebben we ook ons projectlied.