Koorproject “In zeven stappen naar een nieuwe schepping!”

Binnenkort start het nieuwe seizoen; een nieuwe start voor alle activiteiten, een nieuwe start voor het koorproject “In zeven stappen naar een nieuwe schepping!”

Het thema is gekozen naar aanleiding van het scheppingsverhaal zoals we dat vinden in Genesis 1. Als mensen hebben we een grote verantwoordelijkheid gekregen over de dieren en de natuur. Hoe gaan we ermee om? Het is tijd om ons te bezinnen op onze rol hierin.

In 5 repetities gaan we bij dit thema drie koorarrangementen instuderen;
The Lord is my Light – Oslo Gospel Choir
Here comes the sun – The Beatles
What a wonderful world – Arrangement Mark Hayes

Het koor zal begeleid worden door de Vredehorstband en een blazersensemble.

We starten maandagavond 11 september om 19:30 uur met de eerste repetitie in de Vredehorst. Mocht je een repetitie niet kunnen, hoeft dat niet een probleem te zijn omdat je thuis prima de ingezongen partijen kan instuderen!

Jong en oud van harte welkom!

Opgeven bij: aliena.vandalen@gmail.com

Zondag 27 augustus – Mijzelf verloochenen?

Jezus zegt dat hij door toedoen van de hogepriesters en schriftgeleerden veel moet lijden wanneer hij Jeruzalem bereikt zal hebben. Wie Jezus wil volgen zal zichzelf moeten verloochenen en zijn kruis op zich nemen.

Wat betekent dat jezelf verloochenen? Ben je dan niets waard? Of wil het wat anders zeggen? Hoe neem je je kruis op zonder er aan onderdoor te gaan? Wat betekent deze aankondiging van het lijden voor ons in onze tijd?

Lezing: Matheus 16: 21-27 en Jesaja 6: 8-13.
Voorganger: mw Toke Hoekstra
Muziek: Wim Oostenbrink (orgel)

Collectedoelen zondag 27 augustus

1e inzameling: diaconie tbv wijkkassen tbv ouderenactiviteiten.

Ter ondersteuning van specifieke activiteiten voor de oudere gemeenteleden, zoals (koffie- of lunch-)ontmoetingen, georganiseerde reisjes of informatieve bijeenkomsten.

2e inzameling: Kerk tbv plaatselijk pastoraal werk.

Pastoraat is geen bijkomend iets maar een kernopdracht van de kerk. Pastoraat, ‘omzien naar elkaar’, is niet alleen iets voor dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente. We voeren het samen uit, maar maken het ook samen mogelijk.

3e inzameling: Kerk

Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

 

Tuinonderhoud

Het is a.s. zaterdag 26 augustus, de laatste zaterdag van de maand. Er zijn dan opnieuw een aantal leden van de tuingroep tussen ongeveer 9 en 12 uur te vinden rond de Vredehorst om deze omgeving netjes te houden.

De werkzaamheden bestaan uit schoffelen, harken, vegen en snoeien. Rond 10u wordt er altijd koffie gedronken.
Als het jou/u leuk lijkt om deze zaterdagmorgen één of meer uren te helpen, voel je dan van harte welkom! Samen praten is ook onderdeel van de werkzaamheden. 🙂
Aanmelden kan, maar is zeker niet verplicht, via de agenda van Scipio.

Zondag 20 augustus

Komende zondag is de kerk weer open om te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten. We lezen uit Jesaja 56:1-7 en uit Mattheüs 15 over opnieuw een onverwachte ontmoeting van Jezus met een vrouw.

Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Muziek: Johan Kikkert

Schepping en wildernis – ds. Wim Loosman

We leven in een tijd van weersextremen. In Nederland is het koud en nat, terwijl de warmste maand ooit in de geschiedenis van de mensheid is gemeten. Het huidige weer brengt ons in verwarring.

Een zeldzame zomerstorm boven Scandinavië kwam na de bosbranden in onder andere Griekenland, hoosbuien in Slovenië en extreme temperaturen in China, Azië, Zuid-Europa en Amerika. Volgens het KNMI ontstaat het meeste plaatselijke weer nog door een samenloop van omstandigheden, maar in de klimaatverandering op aarde die als een constante doorgaat speelt de mens een grote rol. Welke rol speelt de mens dan? En hoe komt de mens aan deze rol?

Het Westen is sterk door de joods-christelijk traditie beïnvloedt en dan kom je al gauw uit bij het boek Genesis als het gaat om de plek die de mens heeft gekregen en later opgeëist. Er zijn mensen die de diepste oorzaak van de klimaatcrisis ook zoeken in de Bijbel. Dan bedoelen ze niet Gods plan met de aarde, maar de invloed van de scheppingsverhalen uit Genesis op onze cultuur.

In het eerste scheppingsverhaal wordt de mens neergezet als heerser over de schepping (Genesis 1:26-28). De mens krijgt als kroon op de schepping een grote verantwoordelijkheid. Er mag geheerst worden over plant en dier. Heersen is echter overheersen geworden, terwijl ten diepste bedoeld is als evenbeeld van God lijken op ‘de Heer’. Heersen is ‘Heer-zijn’. Dat laatste betekent ten diepste dienaar zijn. Mens zijn, heersen over alles wat op aarde is, is een verantwoordelijkheid op de wijze waarop God heerst. Gods heersen wordt getekend door de werkwoorden scheppen en dienen. Scheppen is maken, maar vooral het temmen van de wildernis, die de natuur kan zijn, om ruimte te maken om te leven. Dit heersen van God wordt ook gekleurd door het werkwoord dienen. ‘Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen’, zegt Jezus. Het ware heersen begint met het besef van dienstbaarheid zegt Jezus. Het heersen van de mens is in de loop van de geschiedenis losgeraakt van het scheppen en dienen. Als dat niet gebeurd, slaat het om in overheersen. Zoals nu blijkt, leidt dat tot een terugkeer naar een nieuwe wildernis. De aparte plaats van de mens in de schepping heeft ons veel goeds gebracht, maar lijkt nu om te slaan in het tegendeel.

Het temmen van de wildernis komt ook terug in het tweede scheppingsverhaal (Genesis 2 en 3) als de mens de opdracht ontvangt om te bewerken en te bewaren. Dat is nog meer een cultuuropdracht om de schepping niet te laten verwilderen. In dit tweede verhaal valt de mens ook door als God te willen zijn en krijgt de natuur iets dubbelzinnigs (Genesis 3: 14-17). Baren wordt pijnlijk, distels kunnen graan verdringen en de aarde die de mens ook buiten de hof moet bewerken, wordt weerbarstig. De voedselproductie gaat niet meer vanzelf. De harmonie tussen mens en dier is verdwenen en dieren kunnen met recht voor de mens vrezen. Na de zondvloed is het niet anders en er volgt een zevenvoudige verbondssluiting tussen God en zijn schepping om die schepping te beschermen.

In het tijdschrift ‘Met andere woorden’ (oktober 2022 -Nederlands Bijbelgenootschap) legt milieu-wetenschapper Jan Boersma op prachtige wijze uit dat zo in de Bijbel een tweedeling ontstaat tussen de door de mens bewerkte en de ongerepte natuur. Tussen aan de ene kant de wijngaard, de tuin, een kudde schapen met een herder, een boer die zijn akker ploegt en aan de andere kant de roofdieren, de giftige planten, de storm op het meer en de droogte in de woestijn. Het gaat om de ‘mensvriendelijke’ en de ‘wilde’ natuur. De ‘mensvriendelijke’ natuur doet mee in het houden van de sabbath, is voorbeeld van Gods handelen en zingt de lofzang samen met de mens. Met de ‘wilde’ natuur is het anders. Leeuw en beer worden door David als herder gedood. Soms wordt de ‘wilde’ natuur nog als beeld voor God gebruikt (de adelaarsvleugelen), maar het bedreigende karakter verliest de wildernis pas in de profetie van de profeet Jesaja als in de toekomst leeuw en lam tezamen in vrede leven en de woestijn zal bloeien als een roos. De ‘wilde’ natuur moet uiteindelijk of op afstand gehouden of door de mens getemd worden.
Om die opdracht te volbrengen veranderde de mens zelf van jager en verzamelaar naar boer, herder en tuinman. Naar het evenbeeld van God. In de loop der eeuwen betekende dit dat giftige planten, wilde dieren en onbruikbaar land werden terug gedrongen. We hebben als mensen zo in de loop der eeuwen vooruitgang geboekt en flinke stappen voorwaarts gemaakt door wetenschap en techniek. Een goede gezondheidszorg en voedsel voor iedereen behoren nu zelfs tot de mogelijkheden.

De ‘wilde’ natuur is echter zo ver terug gedrongen dat we bang zijn geworden deze totaal te verliezen. Er heeft in onze tijd een omkering in onze kijk op de natuur plaatsgevonden. We willen en kunnen de ‘wilde’ natuur niet helemaal verliezen en zijn deze gaan beschermen. Het Wereld Natuurfonds werd opgericht. Word lid. De wolf mag als beschermde diersoort niet dood geschoten worden en op de walvis mag in principe niet meer gejaagd worden. Het niet kunnen doodschieten van de wolf staat ter discussie en sommige landen blijven jagen op walvissen. Maar we gaan nu naar natuurparken om de ‘echte’ natuur nog te kunnen zien. Giraffen, olifanten, leeuwen, beren en bizons. Ondertussen is er in onze bewoonde wereld, de menselijke cultuur, door klimaatverandering een nieuw soort wildernis ontstaan. Overstromingen en bosbranden. Ze zijn haast niet te temmen. Weersextremen. Ik begon ermee. Het moet anders met de mens. De mens zal zich moeten bezinnen op zijn eigen rol in de schepping. De schepping als geheel is door toedoen van de mens aan het kantelen. Er ontstaat onmiskenbaar een nieuwe wildernis en er zal een nieuw evenwicht moeten komen tussen mens en natuur.

Op zondag 15 oktober wordt er in de Vredehorst een muzikale dienst gehouden over de schepping van God en de rol van de mens in de natuur. In aansluiting op de herbezinning die er in de kerken plaatsvindt. De Bijbel wordt opnieuw ‘groen’ gelezen, er is zelfs een groene Bijbel gekomen en een ecologische theologie ontstaan. De woorden heersen, scheppen, dienen, bewerken en bewaren krijgen een nieuwe lading. Dit lijkt me hoogstnoodzakelijk voor onze kinderen en kleinkinderen.

“In zeven stappen naar een nieuwe schepping” is het thema van de dienst op zondag 15 oktober. Een projectkoor gaat drie liederen zingen. The Lord is my Light van het Oslo Gospel Choir. Een gospel waarin God bezongen wordt als het Licht dat voor ons uit gaat en bescherming biedt. Here comes the sun van The Beatles. Dit lied is destijds geschreven door George Harrison en heeft niet zozeer een diepere betekenis. De zon geeft warmte, fleurt ons op, maakt vrolijk ondanks de gevaren die er nu dreigen. What a wonderful world van Louis Armstrong in een arrangement van Mark Hayes. Dit laatste lied gaat over de verwondering en de schoonheid van de schepping. De Vredehorstband en een blazersensemble verlenen hun medewerking.

Voor opgave en informatie voor en over het projectkoor. Zoek contact met Aliena van Dalen (aliena.vandalen@gmail.com en/of 06 10712448)

Zondag 13 augustus – hoe doe jij?

Deze zondag kerkdienst in de Vredehorst
9.30 uur beginnen we.
Kom je ook? Zit je er dan ook zo lekker positief bij als op deze cartoon van Bert Kuipers?

Je bent sowieso welkom!
We horen over een ontmoeting tussen Jezus en een vrouw.
Een vrouw die eerder al door anderen ontmoet was.

Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Muziek: Alex Visscher

Zomer-koffieochtenden in de Vredehorst.

Gedurende de zomervakantie in de maanden juli en augustus zijn verschillende activiteiten in de Vredehorst tot stilstand gekomen. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Of is in een ander deel van het jaar al op reis geweest.

Daarom is het misschien fijn om gedurende deze twee zomermaanden een aantal momenten van ontmoeting en gesprek te hebben. Het ouderenpastoraat nodigt ieder, die dat op prijs stelt, uit voor een aantal koffieochtenden in de Vredehorst, en wel op de volgende datums:
Woensdag 12 en 26 juli van 10.00 tot 11.30 uur
Woensdag 9 en 23 augustus van 10.00 tot 11.30 uur.
Twee gastvrouwen/heren van het ouderenpastoraat ontvangen u graag!
U kunt vrij binnenlopen. Mocht u heel graag willen komen en vervoer nodig hebben dan mag u contact opnemen met Margreeth Warrink, tel. 06 13051227

Zondag 6 augustus ‘Jantje lacht, Jantje huilt’

Al we van iemand zeggen ‘Jantje lacht, Jantje huilt’, dan hebben we het over hoe iemands stemming die snel kan wisselen. De tranen zitten los, maar zijn ook zo weer gedroogd. Het gevolg is dat we de tranen ook niet zo serieus nemen, zodat er ook geen echte troost kan zijn. Het huilen gaat toch als vanzelf weer over.

Op deze zondag lezen we een pelgrimslied, waarin er gelachen en gehuild wordt. Volop. Maar het gaat hier niet om een mens die het huilen snel met het lachen afwisselt. Het zal om een diepere ervaring gaan die teruggrijpt op de ervaring van de bevrijding van het joodse volk uit de ballingschap.

Schriftlezing: Psalm 126 en Mattheus 5: 1-12
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Alex Visscher

Hartelijk dank!

Vanaf dinsdag 1 augustus hoop ik na een periode van vier maanden ziekteverlof weer te beginnen met mijn werk als predikant. Ik wil iedereen bedanken voor de warme belangstelling die ik in de afgelopen maanden mocht ontvangen in welke vorm dan ook.

De kaartjes met de bemoedigende woorden, de bloemen, een vriendelijke knik in de supermarkt, of een groet vanuit de verte. Het heeft mij goed gedaan en mij ondersteund bij mijn herstel. Ik heb de ruimte gekregen om weer nieuwe energie te vinden voor het werken in de gemeente en daar ben ik dankbaar voor.

Eerst begin ik weer met het afleggen van bezoeken en op zondag 6 augustus mag ik weer voorgaan in een ochtenddienst.

Het voelt wel wat vreemd aan dat er van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 3 september een vakantie staat ingepland, terwijl ik dan net ben ingestroomd. Het is beter om mij daar gewoon maar aan te houden. Ziekte- is ten slotte iets anders dan vakantieverlof. Nogmaals hartelijk dank.

ds. Wim Loosman

Zondag 30 juli – Luisteren, leren, komen en knielen

Deze zondag willen we met elkaar gewoon maar ‘luisteren’ en misschien ook ‘leren’. Het is vakantietijd en we hopen er misschien op uit te gaan, dichtbij of ver weg. Naar het strand of naar de bossen. Met de kinderen of kleinkinderen gaan we met lekaar in het zand knielen, of speuren wat er in de natuur te vinden is.

Schriftlezing: Psalm 95
Voorganger: ds. Jan Bakker
Muziek: Johan Kikkert (orgel)

Tuinonderhoud

Het is a.s. zaterdag, 29 juli; de laatste zaterdag van de maand. Dat betekent, dat een aantal leden van de tuingroep tussen ongeveer 9 en 12 uur te vinden is rond de Vredehorst om deze omgeving netjes te houden.

De werkzaamheden bestaan uit schoffelen, harken, vegen en snoeien. Rond 10u wordt er altijd gezamenlijk koffie gedronken.
De groep is klein, nieuwe leden zijn van harte welkom!
Als het u/jou leuk lijkt, om deze zaterdagmorgen één of meerdere uren te helpen, voel je dan van harte welkom!

Clubkamp 2023

Vrijdag 9 juni zijn we vertrokken naar Schoonoord, naar groepsaccommodatie Riegheide.

De kinderen hebben hun tassen in de slaapzaal gezet en zijn bijna rechtstreeks doorgelopen naar het bos of het speelveld bij de kampeerboerderij. Vrijdagavond hebben ze gevoetbald. En ook het laser gamen viel in goede aarde. Het was een gezellige en actieve avond.
Zaterdagochtend hebben we na een kort nachtje de Alleskunner gedaan. De kinderen waren goed fanatiek ondanks dat het al best warm weer was. Omdat het zulk mooi weer was zijn we ’s middags lekker naar de Kibbelkoele gegaan. Daar hebben we gezwommen, gespeeld en kikkervisjes gevangen.
’s Avonds was het tijd voor de bonte avond. We hebben mooie optredens gezien. Na de bonte avond is er nog gedanst en gezongen. De kinderen waren erg moe dus het was iets na twaalf uur al redelijk stil in de boerderij.
Zondagochtend hadden we als afsluiting samen met de ouders een mooie dienst. Alle ouders hadden wat lekkers meegenomen voor de lunch. Na de lunch ging iedereen moe maar met een mooie herinnering weer naar huis.
Wil je volgend jaar ook mee op clubkamp? Meld je dan aan als clubleiding we kunnen nog wel wat mensen gebruiken.
Groetjes Anneke, Andor, Dewi, Hanke, Henk, Lianne, Monique, Thomas, Willem en Inge

Zie ook de mooie foto’s onder menu /foto’s

Bericht uit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de puzzel, die al enige weken op het liturgisch centrum van de Vredehorst ligt, want het leggen van de puzzelstukjes wil nog niet erg vlotten.

Voor degenen die dit niet hebben meegekregen: elk puzzelstukje vertegenwoordigt een vacature voor een vrijwillige functie/rol/taak binnen onze wijkgemeente.

Er zijn in de afgelopen periode veel gemeenteleden benaderd maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid .Als kerkenraad maken we ons ernstig zorgen over de invulling van de vacatures voor het komende seizoen.

We zijn uiteraard blij met de aanmeldingen die we al ontvangen hebben zoals bijvoorbeeld voor het beamerteam, de oppasdienst, de tuinploeg en voor een aantal ambtsdragers, maar er zijn nu nog te veel open plekken

En dan gaat het, zonder volledig te zijn, om diakenen, contactteamleden, leiding voor het jeugdwerk, ouderlingen maar ook voor een opvolger van de rol van voorzitter van de kerkenraad.

Ik wil u graag oproepen om nog eens na te denken of u een taak of functie zou willen oppakken.

We vormen met zijn allen een wijkgemeente, een geloofsgemeenschap, waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. En dat betekent dat we de taken moeten verdelen en dat betekent dan ook dat er mensen aantreden en aftreden, zo gaat dat.

En ik hoop dat u vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid nog eens wilt nadenken om ons te helpen de vacatures in te vullen.
En ja, ik ken de argumenten waarom we ons niet aanmelden:
-we hebben allemaal genoeg andere bezigheden;
-we denken dat een ander daar geschikter voor is;
-we denken dat we ons voor een lange periode moeten binden (wat overigens niet zo is, want je kunt – als dat nodig is – altijd stoppen!)

Wat we altijd horen bij degenen die stoppen/afscheid nemen: door iets te doen in de kerk wordt je betrokkenheid vergroot, voel je je meer onderdeel van onze geloofsgemeenschap. En daarom alleen al is het de moeite waard!

Beste leden van de Protestantse Wijkgemeente De Weide: kom in beweging, kijk op de website, laat je nader informeren over wat een en ander inhoudt en meld je aan!
Kerk zijn we toch met z’n allen!?

Namens de wijkkerkenraad,
Alex Visscher.

Help mee …… puzzelen!

Na de coronapandemie komen we al weer ruim een jaar samen in ons gebouw de Vredehorst. Het went al weer om samen gemeente te mogen zijn zonder de beperkende maatregelen aan welke we ons moesten houden. We proberen de gemeente sinds vorig jaar weer op te bouwen door aan u/jou te vragen mee te helpen in het kerkenwerk.

Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat, liturgie en het jeugdwerk. Welke spreekwoorden zijn er allemaal op van toepassing ‘Vele handen maken licht werk’, ‘de handen uit de mouwen steken’, en ‘huizen op iemand kunnen bouwen’. Er zijn er vast nog meer te bedenken. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.

We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, We zoeken een voorzitter van de wijkkerkenraad een kerkrentmeester, twee pastorale wijkouderlingen, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, drie diakenen, jeugdouderlingen, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering, meedenkers over vorm en inhoud van de vieringen, regelaars van het geluid tijdens de diensten en werkers in de tuin.

Aan het einde van iedere advertentie staat aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen en waar u zich op kunt geven.
Voor iedere ingevulde vacature komt er een puzzelstukje bij in de puzzel die op het liturgische centrum komt te staan. Zo maken we in dit voorjaar samen de puzzel compleet.

Kijk voor alle vacatures in het Vacature Puzzelboek. Deze ligt achter in de kerk en is hier digitaal te vinden

Vakantiegeldproject

Voor de 20e keer wordt in Hoogeveen de actie ‘Vakantiegeld samen delen’ georganiseerd.

In mei ontvangen veel mensen een financieel extraatje, vakantiegeld. Doel van deze actie is om vakantiegeld te delen met mensen die een financieel steuntje in de rug hard nodig hebben. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de organisatie en in de brochure die u kunt vinden onder deze link.

Wilt u een aanvraag doen?
De deelnamestrook, met de voorwaarden waarnaar wordt verwezen, is verkrijgbaar in de deelnemende kerken en bij de genoemde vertegenwoordigers. Deze staan vermeld in de brochure die u vind onder de link.