Gemeenteleden vanuit Vredehorst bezoeken Ferdinandshof (Dld) 8 t/m 10 juni 2019.

Op de vrijdag voor Pinksteren zijn we met een zestal gemeenteleden van de Vredehorst ver-trokken naar onze partnergemeente in Ferdinandshof. Het werd een lange reis met topdruk-te in het verkeer en heel veel files. Ons geduld is flink op de proef gesteld maar eenmaal aangekomen worden we hartelijk ontvangen en was de reisstress weer snel vergeten. Een aantal leden van de Evangelische Kirchengemeinde in Ferdinandshof bieden ons een prima logeer-plek. Tevens hebben zij een actief weekend voorbereid.

De zaterdag staat in het teken van een vaartocht over de rivier de Peene. Kaffee und Kuchen ontbreken hierbij niet. Er is gelegenheid om elkaar echt te ontmoeten, van de natuurlijke omgeving te genieten en ervaringen uit te wisselen over geloof, kerk en samenleving. We spreken onder meer over de klimaatverandering, protesten tegen de komst de windmolens en in hoeverre wij als christenen verantwoordelijkheid dragen voor de schepping. Pastor Udo Wollenberg van de gemeente in Ferdinandshof bedient zeven kleine gemeenten, waarvan Ferdinandshof de grootste is. In totaal tellen deze gemeenten samen 900 à 1000 leden, waaronder veel ouderen en veel rand-leden. Hij gaat regelmatig in drie kerken per zondag voor. Het is ons duidelijk geworden dat ook hier knelpunten zijn die de aandacht op-eisen, net zoals dat in de kerken in Nederland en bij ons in Hoogeveen ook speelt. Goed om deze dingen samen te delen en elkaar te bemoedigen en inspireren.

Eenmaal terug op de wal wandelen we naar de Vikinggrafvelden, die in dit gebied te zien zijn. Sowieso bevinden wij ons in een interessante omgeving met veel natuur en dus ook archeologie. In zeker opzicht lijkt het gebied op onze Weerribben. Het is er vlak en dus kun je hier uitstekend fietsen. Ook de stranden aan de Oostzee zijn in de buurt (Rügen). Hoogtepunt op 1e Pinksterzondag is de kerkdienst. Ook hier voelen we ons snel thuis. Er is veel herkenning in onderdelen van deze Gottesdienst zoals de Bijbellezing door een lector en responsies. De woorden van de geloofsbelijdenis sluiten nauw aan op onze eigen tekst in het Nederlands. We zingen liederen uit een nieuwe bundel die veel doet denken aan onze opwekkingsliederen. Ook het koor zong een aantal liederen. Zij doen vandaag sinds lange tijd weer mee in een dienst nadat zij in de afgelopen maanden met zieken te kampen hadden. Een bijzonder moment ervaren we bij het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”, ieder in onze eigen taal. ( “En een ieder spreekt in zijn eigen taal” Handeling 2).

Verder brengen we de zondagmiddag door met een wandeling door een botanische tuin en in de avond hebben we genoten van een gezellige barbecue bij twee gemeenteleden thuis. Onze terugreis op maandag verloopt aanmerkelijk rustiger. Zo relaxed zelfs dat we gelegenheid hebben voor een kort bezoek aan de Hanzestad Wismar. De oude binnenstad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Aan de trap- en klokgevels is te zien dat Hollandse koop-lui deze stad reeds in vroegere eeuwen wisten te vinden. We kijken terug op een fijn uitwisselingsweekend. We hebben ons bijzonder thuis gevoeld te midden van onze medechristenen in Ferdinandshof en omstreken. We hopen van harte dat een tegenbezoek naar Hoogeveen gerealiseerd kan worden. Voornemens hiertoe hebben we reeds uitgesproken. We kijken er dan ook naar uit om hen in het voorjaar van 2020 in Hoogeveen te begroeten.
Nies, Marga, Geertje, Rinus, Arend en Margreeth.

 

 

Kerkzijn binnen en buiten de muren van de Vredehorst.

Midden in onze wijkgemeente is het Korenhuis (voormalige Kerkboerderij) een “thuis” geworden voor ouderen, die zorg behoeven. Onlangs ontvingen zij als groet vanuit de Vredehorst de bloemen, die op zondag in de kerk staan. Bewoners en ook het personeel hebben dit gebaar zeer gewaardeerd. Hieruit kwam de vraag voort of kerkleden van de Vredehorst beschikbaar zouden kunnen zijn voor een activiteit waarin kerk en geloof meer centraal zou kunnen staan. Een aantal bewoners van het Korenhuis zijn onze naaste gemeenteleden. Daarnaast wonen er ook mensen van andere Hooge-veense kerken. Zo ontstond, in samenwerking met de activiteitenbegeleider, het idee om te gaan starten met een zang-bijbelgroep. Een mooie samenwerking tussen Vredehorst en Korenhuis, waar in de maand april mee begonnen wordt.                                                                         
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waar 6-8 bewoners aanwezig waren. Het lijkt erop dat in een behoefte wordt voorzien. De bewoners zingen voluit mee met liederen uit het Liedboek (1973) en Johannes de Heer. Zo ervaren wij een mooi samenzijn tussen ‘Vredehorst’ en ‘DAGELIJKS LEVEN’. We hebben afgesproken dat deze activiteit vast wordt opgenomen in het maandrooster.

Zingen is tweemaal bidden….

Aanstaande zondag wordt er in de Vredehorst veel gezongen. Dat spreekt natuurlijk vanzelf, maar we denken ook na over zingen. Onze nieuwe kerkelijk medewerkers in de muziek  Anne Verhart en Aliena van Dalen stellen zich namelijk in deze dienst aan ons voor. We worden begeleid door band en orgel.

Eén van de wegen om het geloof te uiten is zingen. ´Zingen is verklappen dat het anders kan, boven jezelf uitstijgen en tweemaal bidden´. En zo zijn er nog vele uitspraken over zingen, die maar één ding aangeven: door te zingen staan we op en geloven we. Het is de stem van God die ons daarbij draagt. Nieuwe en oude liederen zullen ons doen opstaan, want geen enkel lied is echt verouderd. Alle liederen willen ons op deze wijze telkens vernieuwen. Uw/jouw stem mag daarbij gehoord worden. Van harte welkom.

Gospel project in het najaar!

Vanaf nu kun je je inschrijven voor het ”black gospel projectkoor”, waarmee we na de zomer van start gaan. In vijf repetities leren we met dit koor in september en oktober verschillende black gospelliederen aan.
We voeren de nummers uit in de ochtenddienst van 13 oktober, samen met de High Moor Bigband onder leiding van Martin Oosterwijk, met als thema “Het ontstaan van black gospel”.

Meezingen?
Wil je meezingen in dit gospelkoor, meld je dan aan bij: aliena.vandalen@gmail.com of 06-10712448

De bekende black gospelzangeres Mahalia Jackson zingt in 1963 bij de mars naar Washington voor vrijheid en gelijke rechten

Black gospel
De swingende black gospel heeft veel ”zwarte” mensen in de tijd van de slavernij in Amerika getroost en energie gegeven. De liederen grijpen terug op Bijbelse verhalen en raken het diepste bestaan van mensen zelf.
De bevrijding uit de slavernij raakte hierdoor in beweging.
Wie black gospel gaat zingen, ervaart de energie die erin zit en wordt meegenomen in het diepe geloof dat eruit spreekt.
Ds. Wim Loosman vertelt in deze dienst over het ontstaan van black gospel.

Onderhoud Vredehorst

Regelmatig krijg ik vragen over het onderhoud bij en in de Vredehorst. Graag praat ik u even bij. Onderhoud is soms zichtbaar, maar vaak niet. Zichtbaar is de renovatie van de fietsenstalling. De hekjes aan de Vredehorstzijde en achterzijde zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn palen geplaatst van gerecycled kunststof/plastic met rode en witte aanduiding. Als u aan komt rijden is de rode aanduiding altijd aan uw rechterzijde, de witte aanduiding aan uw linkerzijde. Ik hoop dat er nu minder beschadigingen aan auto’s optreden en het struikelen over de hekjes kan hier nu ook niet meer. We zijn dank verschuldigd aan OPA (de oud papier actie) die voor de financiering van de palen heeft gezorgd.

Wat u niet kunt zien, is een wijziging in de ventilatiemogelijkheid van de kerk. Bij een tweede dienst, soms vindt er een derde dienst plaats, neemt de luchtkwaliteit sterk af. Onlangs hebben CO2 metingen plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de waarde sterk stijgt naarmate een dienst langer duurt. Boven in de toren van de kerk hangen twee grote ventilatoren. Binnenkort wordt een sensor en een regelaar aangebracht die de snelheid van de ventilatoren laten toenemen al naar gelang de CO2 waarde stijgt. Er komt dan meer frisse lucht binnen.

In de berging achter de keuken hangt een nog oude (open) geiser. Regelmatig vindt er onderhoud van de geiser plaats. Onlangs is ontdekt dat de geiser koolmonoxide produceert. Dit is reukloos en zoals u weet gevaarlijk. De geiser wordt nu vervangen door een geiser met een gesloten systeem.

De stoelen in de ontmoetingsruimte worden veel gebruikt en daardoor ook veel verschoven. De viltjes onder de stoelpoten slijten hierdoor. Veel viltjes zijn inmiddels versleten, waardoor het verschuiven van de stoelen gepaard met nogal wat geluid. Deze stoelen zullen daarom van nieuwe viltjes worden voorzien.

Uw kerkrentmeester
Henk Hospers

Beroep aangenomen door ds J.W.C. Batenburg

Overhandiging en ondertekening beroepsbrief. Jacoline Batenburg en Alex Visscher

De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente De Weide delen u mee dat er een beroep is uitgebracht op ds Jacoline Batenburg. Het uitbrengen van dit beroep is een unaniem genomen besluit van de beide kerkenraden.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat ds. Jacoline Batenburg het beroep heeft aangenomen.

Komende zondag 9 juni , 1e pinksterdag, zal tijdens de ochtenddienst in de Vredehorst de intrede plaatsvinden. U kunt zich wellicht nog herinneren dat in december 2017 er een intrede en bevestiging heeft plaatsgevonden. Ds J. W.C Batenburg deed haar intrede destijds bij de Protestantse Kerk Nederland en werd vanuit de landelijke mobiliteitspool (tijdelijk) gedetacheerd in Hoogeveen. Deze situatie verandert nu er een beroep is uitgebracht en aangenomen. Bij de intrede van 9 juni a.s wordt ds Batenburg verbonden als predikant aan onze protestantse wijkgemeente De Weide .

Benoeming Aliena van Dalen en Anne Verhart als kerkelijk medewerkers muziek.

In het recent vastgestelde meerjarenbeleidsplan is een van de thema’s te zorgen voor een meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning. Daarbij is gesteld dat we de komende jaren willen inzetten op het verrijken van de muzikale ondersteuning in de meest brede zin. Daartoe hebben we een vacature gesteld voor een kerkelijk medewerker muziek. Deze vacature hebt u kunnen lezen in één van de kerkentrommels en op deze website.

We zijn wederom verheugd dat we ook hier invulling aan hebben kunnen geven en dat betekent  dat Aliena van Dalen en Anne Verhart deze functie  zullen gaan invullen, ieder voor een deel.

Zowel Aliena als Anne zullen zich binnenkort nog persoonlijk aan de gemeente voorstellen.